[προτάσεις για επανάληψη] Α.Ε.Π.Π., Λατινικά & Χημεία Κατεύθυνσης

Α.Ε.Π.Π.

Ο κ. Γαβριήλ επισημαίνει και δίνει γενικές οδηγίες για την αυριανή εξέταση:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΜΑ 1ο

 • Σωστή ανάγνωση ολόκληρου του βιβλίου (ακόμα και των παραπομπών) για ερωτήσεις Σωστού-Λάθους,  Πολλαπλής Επιλογής,  ή Αντιστοίχησης.
 • Αποστήθιση των ορισμών του βιβλίου καθώς και των σημείων εκείνων που έχουν κουκίδες, βελάκια κ.ο.κ.
 • Μετατροπές:
 1. Εντολών Επιλογής  (Από την εντολή ΑΝ … ΤΟΤΕ στην εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ και αντίστροφα).
 2. Εντολών Επανάληψης  (Από την εντολή ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ …  στην εντολή  ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και αντίστροφα αν γίνεται, καθώς και από την εντολή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ στην εντολή  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ … ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ και αντίστροφα).
 3. Υποπρογραμμάτων   (Από ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ σε  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και αντίστροφα (αν γίνεται),  καθώς και υποπρογραμμάτων σε προγράμματα και αντίστροφα).
 • Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμου: Μετατροπή κωδικοποίησης (ψευδογλώσσας) σε Διάγραμμα ροής και αντίστροφα ή μετατροπή κωδικοποίησης σε Φυσική γλώσσα κατά βήματα και αντίστροφα.
 • Λογικές – αριθμητικές πράξεις και προτεραιότητες και χαρακτηρισμός προτάσεων-συνθηκών σε αληθής ή ψευδής.
 • Διόρθωση αλγορίθμων για παραβίαση κάποιου κριτηρίου κυρίως περατότητας (άπειρες επαναλήψεις) και καθοριστικότητας (μηδενικός παρονομαστής ή αρνητική τετραγωνική ρίζα), ή βελτίωσή του (π.χ. περιττές ενέργειες, παραβλέψεις κ.λ.π.), διόρθωση προγραμμάτων (π.χ. για μη δηλωμένες μεταβλητές) και υποπρογραμμάτων (π.χ. διαφορετικός αριθμός ή τύπος μεταξύ πραγματικών και τυπικών παραμέτρων) κ.ο.κ.
 • Ερωτήσεις πράξεις πάνω σε Στοίβα ή Ουρά.

 

ΘΕΜΑ 2ο

 • Σωστή συμπλήρωση του Πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών και γράφουμε τι θα εμφανιστεί ένας δεδομένος αλγόριθμος (πρόγραμμα) στην έξοδο. Προσέχουμε τις πράξεις και ειδικά αυτές με το ακέραιο πηλίκο (div) και το ακέραιο υπόλοιπο (mod). Σε περίπτωση που υπάρχουν υποπρογράμματα κάνουμε μία ομαδοποίηση των μεταβλητών κάτω από το πρόγραμμα ή το υποπρόγραμμα στο οποίο ανήκουν. Όταν το πρόγραμμα καλεί διαδικασία επιστρέφουν πίσω στο πρόγραμμα όλες οι νέες τιμές των μεταβλητών της διαδικασίας, ενώ όταν καλεί συνάρτηση επιστρέφει πίσω στο πρόγραμμα μόνο μία τιμή, η τιμή του ονόματος της συνάρτησης.
 • Συμπλήρωση αλγορίθμου με δεδομένο τον πίνακα παρακολούθησης των τιμών των μεταβλητών. Στην περίπτωση αυτή μας δίνονται οι τιμές που  παίρνουν οι μεταβλητές και συμπληρώνουμε τον αλγόριθμο με διάφορες τιμές, μεταβλητές ή τελεστές.

ΘΕΜΑ 3ο

 • Αλγόριθμοι με δομή επιλογής (Απλή, Διπλή, Πολλαπλή, Εμφωλευμένη).  Σε περίπτωση που μέσα στις εντολές επιλογής υπάρχουν  χρεώσεις (πράγμα πολύ πιθανό), ο υπολογισμός της χρέωση μπορεί να γίνεται κλιμακωτά ή όχι.
 • Αλγόριθμοι με δομή επανάληψης (ΓΙΑ, ΟΣΟ, ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ). Ελέγχουμε αν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι γνωστός και αν όχι ποια είναι η μεταβλητή (μεταβλητές) που τερματίζουν την επανάληψη. Μέσα στη δομή επανάληψης συναντάμε σχεδόν πάντα και τη δομή επιλογής.
 • Υποπρογράμματα με δομή επιλογής και επανάληψης. Όλα τα παραπάνω είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων (ή πιο γενικά με υποπρογράμματα). Οι διαδικασίες εκτελούν όλες τις ενέργειες ενώ οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται μόνο για υπολογισμούς και μάλιστα επιστρέφουν μία μόνο τιμή.

ΘΕΜΑ 4ο

 • Αλγόριθμοι με πίνακες. Διαβάζουμε τον πίνακα (πίνακες) και δημιουργούμε (πιθανότατα) καινούργιο πίνακα (πίνακες) εφαρμόζοντας σε αυτούς την λειτουργία είτε της αναζήτησης με δεδομένη τιμή ή με min, max κλπ, είτε της ταξινόμησης.
 • Υποπρογράμματα με πίνακες. . Όλα τα προηγούμενα είναι πιθανό να μας ζητηθεί να τα εκτελέσουμε με χρήση διαδικασιών ή συναρτήσεων. Είναι πολύ πιθανό να μας ζητηθεί μόνο ένα υποερώτημα ενός θέματος να το κάνουμε με κάποιο υποπρόγραμμα.
 • Δημιουργία αλγορίθμων στους οποίους κάνει αναφορά το σχολικό βιβλίο όπως π.χ. συγχώνευση, πολλαπλασιασμός αλά ρωσικά κ.ο.κ.

ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ  !

Λατινικά Κατεύθυνσης

Η συνάδελφος κ. Χριστίνα Ζωγράφου προτείνει για το αυριανό διαγώνισμα των Λατινικών:

Δεν θα κουράσουμε τους μαθητές επισημαίνοντας τους αναλυτικά τα σημεία που θεωρούμε SOS εφόσον όλοι γνωρίζουν ότι απαιτείται άριστη γνώση της γραμματικής και του συντακτικού για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αυριανού διαγωνίσματος. Όσο αφορά το συντακτικό μέρος του μαθήματος οι μαθητές οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω συντακτικά φαινόμενα, τα οποία σχεδόν κάθε χρόνο αποτελούν μέρος του διαγωνίσματος των λατινικών:

 • πλάγιος λόγος
 • αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης.

Ωστόσο κρίνουμε ότι μεγάλη βαρύτητα για το αυριανό διαγώνισμα έχουν δύο ακόμα συντακτικά φαινόμενα:

 • υποθετικοί λόγοι (μετατροπή σε άλλα είδη)
 • μετατροπή παθητικής φωνής περιφραστικής συζυγίας σε ενεργητική και το αντίστροφο.

Όσον αφορά τα κείμενα επισημαίνουμε τρια που θεωρούμε ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αυριανές εξετάσεις:

 • κείμενο 46 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο του α’ και β’ όρου σύγκρισης)
 • κείμενο 48 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το συντακτικό φαινόμενο του πλαγίου λόγου)
 • κείμενο 30 (συνδυαστικά με το συντακτικό φαινόμενο της παθητικής περιφραστικής συζυγίας και το φαινόμενο των υποθετικών λόγων).

Καλή τύχη σε όλους σας!

Χημεία Κατεύθυνσης

Οι καλοί συνάδελφοι Νίκος Καλαθάς και Παναγιώτης Κουβουτσάκης επισημαίνουν για την αυριανή εξέταση στο μάθημα της Χημείας: Να θυμίσουμε τη δομή του διαγωνίσματος.

1ο Θέμα

Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και από τα τρία κεφάλαια και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς αιτιολόγηση. Απαιτείται καλή γνώση και κατανόηση της θεωρίας.

2ο Θέμα

Ζητείται να συμπληρωθούν κάποιες χημικές εξισώσεις από το 5ο κεφάλαιο. Επίσης περιλαμβάνει ερωτήσεις που απαιτούν δικαιολογημένη απάντηση. (σ π δεσμοί, υβριδισμός, ηλεκτρονικοί τύποι κατά Lewis, επίδραση κοινού ιόντος κ.λ.π.)

3ο Θέμα

Δίνεται ένα διάγραμμα χημικών μετατροπών και ζητούνται οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα. Επίσης υπάρχει και κάποια ερώτηση που αναφέρεται σε στοιχειομετρικό υπολογισμό σε μια ορισμένη αντίδραση του διαγράμματος. (Συνήθως είναι οξείδωση οργανικής ένωσης από το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου ή διχρωμικού καλίου)

4ο Θέμα

Είναι ένα πρόβλημα από το 3ο κεφάλαιο. Συνήθως υπάρχουν τρια ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα έχουμε ένα διάλυμα Δ1 ασθενούς οξέος ή ασθενούς βάσης και ζητείται το pΗ ή ο βαθμός ιοντισμού ή η σταθερά ιοντισμού.

Στο δεύτερο ερώτημα γίνεται προσθήκη στο διάλυμα Δ1 κάποιου ηλεκτρολύτη με κοινό ιόν και ζητείται ο νέος βαθμός ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη ή το pΗ του νέου διαλύματος.

Στο τρίτο ερώτημα γίνεται αντίδραση μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών και ζητείται το pΗ του τελικού διαλύματος, ή αν είναι γνωστό το pΗ ζητείται η ποσότητα του ισχυρού ηλεκτρολύτη που αντέδρασε με την ποσότητα του ασθενούς οξέος ή της ασθενούς βάσης.

Γενικά τα θέματα απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες ή ασάφειες.

Προτάσεις για τα θέματα θεωρίας

 • Σύγκριση ατομικής ακτίνας για στοιχεί που ανήκουν στην ίδια περίοδο
  Πχ  11Νa  και  17Cl
 • Ηλεκτρονικοί τύποι Lewis

α) απλές περιπτώσεις μορίων: HNO3, H2SO4, HClO4, NaHCO3

β) με έλλειμμα ηλεκτρονίων: BF3

γ) υπερασθενή μόρια: PCl5

 • Ηλεκτρονιακές δομές ουδέτερων ατόμων και ιόντων αυτών. Προσοχή!
  Fe + +, Fe + + +

Επειδή η δομή με ημισυμπληρωμένη τη D υποστιβάδα (d5) έχει αυξημένη σταθερότητα ο Fe έχει σταθερότερη οξειδωτική κατάσταση την +3.

 • Εύρεση ομάδας, περιόδου, τομέα με βάση την ηλεκτρονική δόμηση.
 • Σύγκριση pH για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδια συγκέντρωση.

Σύγκριση συγκεντρώσεων για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδιο pH.

 • Αυτοϊοντισμός Η2Ο
 • Καθορισμός ουδετέρου pH σε θερμοκρασία διαφορετική των 25οC.

Επικράτηση χρώματος όξινης ή βασικής μορφής του δείκτη (ΗΔ) με ορισμένη Ka (ΗΔ).

Αν pH < pka  -1    όξινο χρώμα

Αν pH > pka  +1   βασικό χρώμα

Επιλογή κατάλληλου δείκτη για προσδιορισμό ισοδύναμου σημείου ογκομέτρησης.

 • Αντιδράσεις οξείδωσεις

Οξείδωση HCOOH με Tollens–>CO2

Οξείδωση (COOH)2 –>CO2

Οξείδωση CH2 = 0 –>CO2

 • Αλογονοφορμική αντίδραση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *