Διαβούλευση για τον Μέντορα

Οι σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές ανάγκες επιτάσσουν την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και την καθιέρωση νέων θεσμών, που θα καταστήσουν το ελληνικό σχολείο ικανό να αντιμετωπίσει άμεσα τις ανάγκες αυτές με επιτυχία και δημιουργικότητα. Η μορφή του, η οργάνωσή του, το περιεχόμενό του, τα μέσα του, το ανθρώπινο δυναμικό του, η «κουλτούρα» του, οι διδακτικές πρακτικές του και τα αποτελέσματά του είναι σήμερα αντικείμενα μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι αποτελεί ισχυρή αναγκαιότητα η υιοθέτηση ενός νέου θεσμού παιδαγωγικής και διδακτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στις νέες εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, και ευρύτερα κοινωνικές συνθήκες. Με βάση αυτή τη διαπίστωση μελετάται η εισαγωγή του θεσμού του μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. Αποβλέποντας αφενός στην ανάπτυξη του σχετικού διαλόγου και αφετέρου στη διαμόρφωση του εν λόγω θεσμού, ειδικότερα σε σχέση με τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και γενικότερα το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης, κατατίθεται το πλαίσιο διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τον κάθε πολίτη σχετικά με το θεσμό του μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.

Το παραπάνω κείμενο της διαβούλευσης του μέντορα προσυπογράφουμε ως προς τη θεσμική του αναγκαιότητα και θα επανέλθουμε με λειτουργικές και ανατρεπτικές προτάσεις. Επιτέλους ένα μέτρο ανανέωσης και ωφέλειας για κάθε παλιό που πρέπει να ξαναθυμηθεί το ρόλο του και κάθε νέο που πρέπει να τον μάθει…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *