Μοριοδότηση των Μαθηματικών της Κατεύθυνσης

Δείτε στο PDF που ακολουθεί την αναλυτική μοριοδότηση των μαθηματικών της κατεύθυνσης. Η μοριοδότηση πάντως διαφέρει από βαθμολογικό κέντρο σε βαθμολογικό κέντρο προκαλώντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης.

Μοριοδότηση Μαθηματικών Κατεύθυνσης [Αρχείο PDF]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *