Who Leads and Who Follows

1781100_10204068143803626_78905941889393654_o10344361_10204068132563345_4843825931005875516_o10339249_10204068137563470_3196964461676547081_o_____77_____________9__10419639_10204119324202929_6360430012733819982_n

-Του Κώστα Παπαγιαννούλη-
Υπάρχει η εντύπωση, ότι τα φροντιστήρια παρέχουν συμπληρωματική ή παράλληλη ή ενισχυτική εκπαίδευση παραμένοντας στην ουρά του σχολείου.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε, ότι παρέχουν πρωτογενείς μεθόδους διδασκαλίας, με άλλα λόγια, σε πολλά θέματα ηγούνται της εκπαίδευσης.
Λόγος 1ος – ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Στα φροντιστήρια, μελετάμε τρόπους μεθόδευσης της θεωρίας και των ασκήσεων. Όταν βγαίνουμε από την τάξη κρατάμε ζωντανή την εικόνα της τάξης και με τον πιο άμεσο και γρήγορο τρόπο, το καταγράφουμε στις σημειώσεις μας που είναι θεωρία μεθοδευμένη, ασκήσεις και μεθοδολογία των ασκήσεων. Αυτή είναι η φάση της πρωτογενούς καταγραφής.
Όταν τα εγχειρίδια αυτά αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη μορφή, τυπώνονται και πωλούνται στο εμπόριο. Αυτή είναι η φάση της δημοσιοποίησης
Με δημοσιοποιημένη πλέον αυτή τη γνώση, και οι καθηγητές των σχολείων προσαρμόζουν τη διδακτική τους στις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν αρχικά στα φροντιστήρια.
Με την εμπειρία αυτή συγγράφονται σχολικά βιβλία, από καθηγητές που πολύ συχνά είναι φροντιστές. Αυτή είναι η φάση του «κλειδώματος» των μεθόδων.
Με το τελευταίο αυτό στάδιο, κλείνει ο κύκλος «φροντιστηριακές σημειώσεις – βοήθημα του εμπορίου – σχολικό βιβλίο»
Παρατηρούμε εδώ, ότι τα φροντιστήρια λειτουργούν σαν «ινστιτούτα μελέτης της διδακτικής και της μεθοδολογίας»
Λόγος 2ος – Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Οι αποστάσεις μαθητή – καθηγητή στα φροντιστήρια είναι πολύ μικρότερες και αυτό σημαίνει, ότι αναπτύσσεται άλλη ψυχολογία της διδασκαλίας.
Ο καθηγητής παίρνει δύο θέσεις κυρίως, του εισηγητή, – όρθιος στον πίνακα και του αρχηγού ομάδας καθιστός μαζί με τους μαθητές.
Η ψυχολογία αυτή πάντα θα προηγείται από το σχολείο που ολοένα μειώνει τους μαθητές στις τάξεις αλλά έχει προηγηθεί η εμπειρία αυτής της ψυχολογίας από τα φροντιστήρια.
Λόγος 3ος – Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα φροντιστήρια πρώτα απέκτησαν ιστότοπους πολύ πριν από τα σχολεία, Πρώτα ανάρτησαν υλικό για μελέτη, πρώτα χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικές μικροεφαρμογές μέσω υπολογιστή.
Η προσωπική μου εμπειρία εδώ είναι η εξής:
Το 2008, δημιουργήσαμε τον πρωτότυπο για τα εκπαιδευτικά δεδομένα ιστότοπο Booster.gr στον οποίο αναρτήσαμε βιντεομαθήματα κυρίως, που υποστηρίζουν το μαθητή που έχασε κάποιο μάθημα, ή θέλει να κάνει επαναλήψεις ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει φροντιστήριο κ.λ.π.
δύο χρόνια μετά, σκάει μύτη νέα ιδέα του υπουργείου, ιστότοπος study4exams.gr αντίγραφο του booster.gr και μάλιστα σε πλατφόρμα ελεύθερη δικαιωμάτων!
Τελικά ποιος ηγείται και ποιος ακολουθεί;
ABOUT PIONEERS AND FOLLOWERS
-by Kostas Papagiannoulis-
There is an impression, that the tuition centres provide additional or parallel or reinforcing education remaining in the tail of school.
In Greece the things it is very different.
There are some strong reasons we believe, that they provide primary methods of teaching, in other words, in many views they lead the education.
Reason 1 – the HANDBOOKS
In the tuition centres, we study ways of approach of theory and exercises. When we come out from our class we keep the picture of the class live and with the most direct and fast way, we record our experience in our notes that are theory organized, exercises and methodology of exercises. This is the phase of primary recording.
When these handbooks obtain more completed form, they are printed and they are sold in the market. This is the phase of announcement via publication.
With this publicized henceforth knowledge, and the professors of schools adapt their didactics in the methodologies that were developed initially in the tuition centres.
With this experience, school books are written, from professors that very often are tutors. This is the phase of “locking of methods”.
This last stage, closes the circle “tuition notes – published trade books – school book”
We observe here, that the tuition centres function as “institutes of study of didactics and methodology”
Reason 2 –APPROACHΙΝG ΤΗΕ STUDENT
The distances of student of professor in the tuition centres are much smaller and this means, that some kind of teaching pedagogics is reached.
The professor takes two places mainly, the spokesman, – upright in front of the writing board and the head of team leader with the students.
This psychology will always precede from the school that continuously decreases the students in the classes but comes second in the experience of this psychology from the tuition centres.
Reason 3 – the TECHNOLOGY
The tuition centres were first to create websites a lot before the schools, were first to upload material for study, were first to use interactive applets via computer.
My personal experience here is the following;
In 2008, we created the innovative educational platform Booster.gr on which we uploaded video-lessons mainly, that support the students that lost some course, or want to make repetitions or do not have the economic possibility of going to a tuition centre e.t.c.
Two years afterwards, a new idea came out of the ministry, which was the website study4exams. gr copy of booster. gr and in particular in a platform of free rights!
Finally who leads and who follows?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *