Σχόλια για την Νεοελληνική Γλώσσα

Τα θέματα της Γλώσσας απαιτούσαν γενικότερη γνώση και κριτική σκέψη. Ως προς τις ασκήσεις της θεωρίας δεν υπήρχαν ασάφειες και τα θέματα κινούνταν στα πλαίσια των γνωστικών δυνατοτήτων των μαθητών. Τέλος, η διαβάθμιση στο επίπεδο των ερωτήσεων έδινε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να ανταποκριθούν, ανάλογα βέβαια με τη γνωστική τους επάρκεια, στα ζητούμενα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *