Η Διαδικασία Βαθμολόγησης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η Επιτροπή κάθε Βαθμολογικού Κέντρου μετά την παραλαβή των γραπτών κάθε μαθήματος από τις οικείες Νομαρχιακές Επιτροπές, αφού καταγράψει σε σχετική κατάσταση τον αριθμό των γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο – Εξεταστικό Κέντρο, αναμειγνύει τα γραπτά των Λυκείων, τα ταξινομεί κατά 25 σε φακέλους στην πλάτη των οποίων αναγράφεται ο τίτλος του μαθήματος και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο που έχει προετοιμάσει για πρώτη βαθμολόγηση.

Εν συνεχεία ένα ή δύο δέματα των 25 γραπτών, κατά την κρίση και με ευθύνη του μέλους που είναι συντονιστής των βαθμολογητών για το μάθημα την επόμενη ημέρα από αυτή που εξετάστηκε, βαθμολογούνται πειραματικά για το συντονισμό και τη σύγκλιση της κρίσης των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών. Οι διαπιστώσεις από την πειραματική αυτή βαθμολόγηση γνωστοποιούνται και στους βαθμολογητές που ήταν δικαιολογημένα απόντες, από την πειραματική βαθμολόγηση και θα βαθμολογήσουν αυτό το μάθημα ως πρώτη ή δεύτερη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση στο συγκεκριμένο Β.Κ.

Αν προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης από την Κ.Ε.Ε., τα σχετικά ερωτήματα διατυπώνονται την ίδια ημέρα (που γίνεται η πειραματική βαθμολόγηση) και διαβιβάζονται μέσω των FAX (ή των e-mail που θα δοθούν στους Προέδρους των Β.Κ.) στην Κ.Ε.Ε., προκειμένου αν κριθεί αναγκαίο να απαντηθούν από αυτήν την επομένη το πρωί. Τα ερωτήματα αναγράφουν υποχρεωτικά τον τίτλο του Βαθμολογικού Κέντρου και το μάθημα που αφορούν και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Β.Κ.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα στο σημείο αυτό ότι είναι απόλυτη ανάγκη ο κάθε βαθμολογητής να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης του. Γι’ αυτό η κρίση του πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση που είναι ο θεμελιώδης στόχος. Η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή στο περιεχόμενο των συγκεκριμένων θεμάτων είναι απαραίτητη για τη σωστή αποτίμηση της απάντησης. Είναι επιβεβλημένο όλοι οι βαθμολογητές να μετέχουν στην πειραματική βαθμολόγηση γραπτών προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ιδιαίτερα προβλήματα βαθμολόγησης ή η ανάγκη διευκρινήσεων από την Κεντρική Επιτροπή για την όσο το δυνατόν αντικειμενικοποίηση της κρίσης από όλους. Είναι σαφές και τονίζεται ιδιαίτερα ότι η πειραματική βαθμολόγηση δεν έχει ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστημονικών διαφωνιών αλλά την ομογενοποίηση της κρίσης μετά από την ανταλλαγή προβληματισμών και σύνθεση των απόψεων στα πλαίσια της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται σ’ αυτό. Τονίζεται επίσης ότι είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πως αξιολογείται το κάθε θέμα ή ερώτηση.

Σε όλους τους βαθμολογητές θα διανέμεται το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα εξέτασης και στο οποίο θα φαίνεται η αναλυτική δομή – αρίθμηση – βαθμολόγηση κάθε (υπο)ερωτήματος. Με βάση αυτό το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ και με ευθύνη του προέδρου του Β.Κ. κάποιο μέλος της επιτροπής ή χειριστής Η/Υ ή καθηγητής πληροφορικής θα ρυθμίζει τις παραμέτρους αναλυτικής κατανομής βαθμολογίας κατά μάθημα στην εφαρμογή καταχώρισης της βαθμολογίας ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΣ ορίζοντας τον αριθμό των θεμάτων, (υπο)ερωτημάτων και βαθμών.

Με βάση την ανωτέρω διαδικασία είναι αυτονόητο ότι η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος θα αρχίζει μετά την 12:00 μεσημβρινή (ή την 18:00 απογευματινή για τα εσπερινά ΓΕΛ) της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που εξετάστηκε όπως διευκρινίστηκε στο ΚΕΦ ΣΤ. Με την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης η Επιτροπή παραδίδει στον κάθε βαθμολογητή από ένα φάκελο, αφού τον χρεώσει πρώτα στο οικείο βιβλίο χρέωσης. Ο πρώτος βαθμολογητής, αποσυρόμενος στους ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα – ένα τα γραπτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ 60/2006 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 12/2009, αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0 – 100. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των βαθμολογητών στην αναγραφή της αναλυτικής βαθμολογίας στην ορθή άθροιση των επί μέρους βαθμών που αναλογούν στην κάθε ερώτηση και στη σωστή αναγραφή του τελικού βαθμού που δίδουν στις οικείες θέσεις αριθμητικώς και ολογράφως και στο στέλεχος και στο απόκομμα.

Ο πρώτος βαθμολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος. Στα γραπτά κάθε φακέλου που παραδίδεται διορθωμένος από τον α΄ βαθμολογητή, επικαλύπτεται ο συγκεκριμένος χώρος από τη γραμματεία του Β.Κ. με αδιαφανές αυτοκόλλητο, και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθμολόγηση. Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε μαθήματος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση αρχίζει η δεύτερη βαθμολόγηση. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ. 7. Κατά την κατανομή των φακέλων στους δεύτερους βαθμολογητές πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη δοθεί ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθμολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθμολογητή πρώτου ή δεύτερου κατά περίπτωση κατά το χρόνο που του παραδίδεται για βαθμολόγηση.

Η δεύτερη βαθμολόγηση είναι χρήσιμο να γίνεται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που γίνεται η πρώτη βαθμολόγηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Βαθμολογικού κέντρου μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α΄ βαθμολογητή και

α)εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθμολογιών του α’ και του β’ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι δύο βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ των βαθμολογιών στελέχους και αποκόμματος, καλείται αναλόγως ο α΄ ή β΄ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον ανωτέρω οπτικό έλεγχο αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται η αναλυτική βαθμολογία των δύο βαθμολογητών στον Η/Υ με τη βοήθεια της εφαρμογής ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΣ του προγράμματος «ΝΕΣΤΩΡ». Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των δύο βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο α’ ή β’ βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της κατωτέρω παραγράφου 9.

β) εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α’ και β’ βαθμ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ’ βαθμ/τή. Αφού ο γ’ βαθμ/τής βαθμολογήσει με μαύρο στυλό και με την ίδια διαδικασία του β’ βαθμ/τή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α’ και β’ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α’, β’ και γ’ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ στελέχους και αποκόμματος, καλείται ο α’, β’ ή γ’ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας και των τριών βαθμολογητών, αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθμολογία και των τριών βαθμολογητών με τη βοήθεια της εφαρμογής ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΣ του προγράμματος «ΝΕΣΤΩΡ». Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθμοί των τριών βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο αντίστοιχος βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΑ, για τη διαδικασία βαθμολόγησης-καταχώρισης της βαθμολογίας εφέτος πρέπει να προσεχθούν τα εξής:

α) στα τετράδια θα καταχωρίζεται εκτός από το συνολικό βαθμό και η αναλυτική βαθμολογία, όπως αυτή εμφαίνεται στα θέματα και στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ κατά μάθημα που θα αποστέλλεται από την ΚΕΕ κάθε μέρα.

β) με βάση αυτό το ΕΝΤΥΠΟ και με ευθύνη του προέδρου του Β.Κ. θα ρυθμίζονται στο ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ οι παράμετροι καταχώρισης βαθμολογίας για κάθε μάθημα.

γ) ειδικό συνεργείο θα ελέγχει οπτικά την αντιστοιχία της αναλυτικής και συνολικής βαθμολογίας ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα μετά τη βαθμολόγηση από τον α’ και β’ βαθμ/τή. Για τα γραπτά που χρειάστηκαν αναβαθμολόγηση ο οπτικός έλεγχος και των τριών βαθμολογιών θα γίνει μόνο μετά τη βαθμολόγηση του γ’ βαθμ/τή και πάντως πριν την καταχώριση στο ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ.

δ) οι βαθμολογητές για τα κουτάκια που αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτημα θα συμπληρώνουν βαθμό [και μηδέν (0)] και στο στέλεχος και στο απόκομμα σύμφωνα με το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ενώ στα κουτάκια που δεν αντιστοιχούν σε (υπο)ερώτημα θα συμπληρώνουν Χ (δεν θα τα αφήνουν κενά).

Τα αποκόμματα των τετραδίων στα οποία η διαφορά των βαθμών του α’ και β’ βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων, καθώς και αυτά που αναβαθμολογήθηκαν, παραδίδονται στη Γραμματεία, η οποία αφού αποκαλύψει τον αύξοντα αριθμό των τετραδίων χωρίζει τα αποκόμματα με βάση τον κωδικό λυκείου και τα τοποθετεί στους οικείους φακέλους κατά λύκειο.

Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της βαθμολογίας του κάθε μαθήματος και την αναγωγή της στην εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται έλεγχος από τη γραμματεία του Β.Κ. για τη σωστή αναγωγή της βαθμολογίας. Μετά τη διόρθωση των ενδεχόμενων λαθών, τοποθετούνται από τη Γραμματεία στον ειδικό φάκελο για κάθε Λύκειο προέλευσης (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) δύο αντίγραφα της ειδικής κατάστασης βαθμολογίας του κάθε μαθήματος μαζί με τα αντίστοιχα αποκόμματα των τετραδίων του μαθήματος.

Ο Πρόεδρος του Β.Κ. μετά την ολοκλήρωση κατά τα ανωτέρω της βαθμολόγησης των μαθημάτων αποστέλλει:

α) στη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37 – 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ) δισκέτα στην οποία περιλαμβάνεται η συνολική βαθμολογία του κάθε μαθήματος των εξεταζομένων κατά Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και οι κωδικοί των βαθμολογητών. Για τη σχετική διαδικασία και τον χρόνο αποστολής των βαθμών στην Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα δοθούν οδηγίες σε άλλη εγκύκλιό μας.

β) Στις οικείες Νομαρχιακές Επιτροπές τους ανωτέρω φακέλους των Λυκείων (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) αρμοδιότητάς τους και δισκέτα κατά Λύκειο με την αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων. Η αποστολή στην οικεία Νομαρχιακή Επιτροπή γίνεται με έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στο κεφάλαιο Ι της παρούσας και με ευθύνη της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής.

Η αποστολή της αναλυτικής βαθμολογίας όσων εξετάσθηκαν ως υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε σε Βαθμολογικό κέντρο είτε σε ειδικό εξεταστικό κέντρο γίνεται με ευθύνη του Προέδρου της οικείας επιτροπής εξέτασης συγκεντρωτικά για όλα τα μαθήματα κατά Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) αμέσως μετά την λήξη των εξετάσεων σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Η Λυκειακή Επιτροπή με τη βοήθεια του Συλλόγου Διδασκόντων του οικείου Λυκείου, μετά την παραλαβή της αναλυτικής βαθμολογίας των υποψηφίων ΓΕΛ, προβαίνει σε έλεγχο (αντιπαραβολή) της ορθής μεταφοράς του συνολικού βαθμού και της αναλυτικής βαθμολογίας στην κατάσταση που θα τυπωθεί από τη δισκέτα του προγράμματος ΝΕΣΤΩΡ σε σχέση με τα αποκόμματα των γραπτών και σε συνδυασμό και με την κατάσταση του Βαθμολογικού Κέντρου. Ο αντίστοιχος έλεγχος (αντιπαραβολή) της βαθμολογίας των υποψηφίων ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ θα γίνει από το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΠΑΛ φοίτησης των υποψηφίων. Εφόσον διαπιστωθεί διαφορά στο συνολικό βαθμό ή στην αναλυτική βαθμολογία που αναγράφεται στο απόκομμα και στο συνολικό βαθμό ή στην αναλυτική βαθμολογία που αναγράφεται στην ειδική κατάσταση, η ΛΕΕ επικοινωνεί με τον Πρόεδρο του Β.Κ. για τα περαιτέρω.

Η Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, αφού καταχωρίσει τη βαθμολογία κάθε μαθήματος στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, με βάση τις δισκέτες που παραλαμβάνει κάθε φορά, και προβεί στους ενδεδειγμένους ελέγχους, εκτυπώνει μηχανογραφικές καταστάσεις κατά Λύκειο και τις αποστέλλει στο οικείο Β.Κ. στο οποίο γίνεται παραβολή από τα στελέχη των γραπτών κατά την διαδικασία της οποίας αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία των κατόχων στα στελέχη αυτά. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού για όλα τα μαθήματα, η Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων εκτυπώνει τις οριστικές καταστάσεις τις οποίες αποστέλλει σε κάθε Λύκειο (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ). Σε κάθε περίπτωση, μετά τη διεξαγωγή των ελέγχων σωστής καταχώρισης ενημερώνονται, σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους, όλοι οι αποδέκτες και το λάθος διορθώνεται μόνο μέσω των Β.Κ. και μετά τη διασταυρωμένη διαπίστωσή του.

Η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης παραδίδει τα γραπτά στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μεριμνά για την φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής μονάδας ή άλλου δημόσιου κτιρίου της οικείας Νομαρχίας . Τα γραπτά φυλάσσονται μέχρι 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε και καταστρέφονται με πράξη της Νομαρχιακής Επιτροπής άρθρο 26 Π.Δ 60/2006 (ΦΕΚ 65-Α΄).

Οι κ.κ. Νομάρχες στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την παροχή κάθε τεχνικής και διοικητικής στήριξης στις Νομαρχιακές Επιτροπές για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε. παρακαλούνται για την επίδοση της παρούσας στους προέδρους των Βαθμολογικών Κέντρων της περιοχής ευθύνης τους, στους προέδρους των ειδικών εξεταστικών κέντρων και στους προέδρους των Λυκειακών επιτροπών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *