[προτάσεις για επανάληψη] Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

 Οι καλοί συνάδελφοι Νίκος Καλαθάς και Παναγιώτης Κουβουτσάκης επισημαίνουν για την αυριανή εξέταση στο μάθημα της Χημείας: Να θυμίσουμε τη δομή του διαγωνίσματος.

 

1ο Θέμα

Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και από τα τρία κεφάλαια και προτάσεις σωστού – λάθους χωρίς αιτιολόγηση. Απαιτείται καλή γνώση και κατανόηση της θεωρίας.

2ο Θέμα

Ζητείται να συμπληρωθούν κάποιες χημικές εξισώσεις από το 5ο κεφάλαιο. Επίσης περιλαμβάνει ερωτήσεις που απαιτούν δικαιολογημένη απάντηση. (σ π δεσμοί, υβριδισμός, ηλεκτρονικοί τύποι κατά Lewis, επίδραση κοινού ιόντος κ.λ.π.)

3ο Θέμα

Δίνεται ένα διάγραμμα χημικών μετατροπών και ζητούνται οι συντακτικοί τύποι των οργανικών ενώσεων που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα. Επίσης υπάρχει και κάποια ερώτηση που αναφέρεται σε στοιχειομετρικό υπολογισμό σε μια ορισμένη αντίδραση του διαγράμματος. (Συνήθως είναι οξείδωση οργανικής ένωσης από το όξινο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου ή διχρωμικού καλίου)

4ο Θέμα

Είναι ένα πρόβλημα από το 3ο κεφάλαιο. Συνήθως υπάρχουν τρια ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα έχουμε ένα διάλυμα Δ1 ασθενούς οξέος ή ασθενούς βάσης και ζητείται το pΗ ή ο βαθμός ιοντισμού ή η σταθερά ιοντισμού.

Στο δεύτερο ερώτημα γίνεται προσθήκη στο διάλυμα Δ1 κάποιου ηλεκτρολύτη με κοινό ιόν και ζητείται ο νέος βαθμός ιοντισμού του ασθενούς ηλεκτρολύτη ή το pΗ του νέου διαλύματος.

Στο τρίτο ερώτημα γίνεται αντίδραση μεταξύ δύο ηλεκτρολυτών και ζητείται το pΗ του τελικού διαλύματος, ή αν είναι γνωστό το pΗ ζητείται η ποσότητα του ισχυρού ηλεκτρολύτη που αντέδρασε με την ποσότητα του ασθενούς οξέος ή της ασθενούς βάσης.

Γενικά τα θέματα απευθύνονται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες ή ασάφειες.

Προτάσεις για τα θέματα θεωρίας

1. Σύγκριση ατομικής ακτίνας για στοιχεί που ανήκουν στην ίδια περίοδο

   Πχ  11Νa  και  17C

2. Ηλεκτρονικοί τύποι Lewis

α) απλές περιπτώσεις μορίων: HNO3, H2SO4, HClO4, NaHCO3

β) με έλλειμμα ηλεκτρονίων: BF3

γ) υπερασθενή μόρια: PCl5

3. Ηλεκτρονιακές δομές ουδέτερων ατόμων και ιόντων αυτών. Προσοχή!

Fe + +, Fe + + +

Επειδή η δομή με ημισυμπληρωμένη τη D υποστιβάδα (d5) έχει αυξημένη σταθερότητα ο Fe έχει σταθερότερη οξειδωτική κατάσταση την +3.

4. Εύρεση ομάδας, περιόδου, τομέα με βάση την ηλεκτρονική δόμηση.

5. Σύγκριση pH για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδια συγκέντρωση.

Σύγκριση συγκεντρώσεων για διαλύματα ισχυρού οξέος και ασθενούς οξέος με ίδιο pH.

6. Αυτοϊοντισμός Η2Ο

7. Καθορισμός ουδετέρου pH σε θερμοκρασία διαφορετική των 25οC.

8. Επικράτηση χρώματος όξινης ή βασικής μορφής του δείκτη (ΗΔ) με ορισμένη Ka (ΗΔ).

Αν pH < pka  -1    όξινο χρώμα

Αν pH > pka  +1   βασικό χρώμα

Επιλογή κατάλληλου δείκτη για προσδιορισμό ισοδύναμου σημείου ογκομέτρησης.

9. Αντιδράσεις οξείδωσεις

Οξείδωση HCOOH με TollensCO2

10. Αλογονοφορμική αντίδραση

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *