Προσομοίωση & βιωματική μάθηση

Η προσομοίωση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος  στην οποία ο νέος καλείται να βιώσει μια κατάσταση που θα αντιμετωπίσει στο μέλλον με παράγοντες, όμως, ελεγχόμενους στη φάση της άσκησης. Η προσομοίωση χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης που  είναι αποδεκτή διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας, σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα όχι μόνον στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στο χώρο της εργασίας.

Η Ο.Ε.Φ.Ε., στην προσπάθειά της να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών και να συμβάλει με την υψηλή αίσθηση ευθύνης που της αναλογεί στο πλαίσιο της εμπλοκής της στην εκπαίδευση των νέων, προσπαθεί να ενημερώνεται για τις σύγχρονες παιδαγωγικές εξελίξεις και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η χρήση της προσομοίωσης των εξετάσεων από την Ο.Ε.Φ.Ε. αποφασίστηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγραμματισμού για αναθεώρηση της όλης παιδαγωγικής  διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται και η χρησιμοποίηση της βιωματικής προσέγγισης κριτικά.

Η Προσομοίωση είναι ένα ‘βήμα’ στην πορεία αυτή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Η ξερή μετάδοση γνώσης δεν ήταν και δεν μπορεί να είναι σήμερα μέσα στις προθέσεις της. Αντίθετα, βασική της επιδίωξη είναι η συμβολή της και στην προσωπική ανάπτυξη των νέων όπως και στη στήριξή τους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (life skills). H προσομοίωση ως μέθοδος μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή.

 Ειδικότερα η προσομοίωση των εξετάσεων έχει υιοθετηθεί εδώ και χρόνια από τους φροντιστές για να εξυπηρετήσει σημαντικούς  στόχους, ορισμένοι από τους οποίους αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

  • Να στηρίξει τους νέους με τρόπο συστηματικό στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις που έχουν στόχο την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην οποία  προσανατολίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων μαθητών, αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Να συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική τους ανάπτυξη μέσα από την υποβοήθησή τους να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και τις δεξιότητες τις οποίες χρησιμοποιούν σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων που τους αφορούν.
  • Να συμβάλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους και στη διαχείρηση του άγχους τόσο σχετικά με το σημαντικό γι αυτούς θέμα των εξετάσεων όσο και άλλων αντίστοιχων ζητημάτων που τους αφορούν και τους ανησυχούν.
  • Να καταδείξει στους νέους την αναγκαιότητα να προετοιμάζονται έγκαιρα και στρατηγικά για καταστάσεις τις οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή γενικότερα.
  • Να στηρίξει την Ο.Ε.Φ.Ε. να προχωρήσει στην εκπόνηση προτάσεων προς την Πολιτεία για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την παρατήρηση και κριτική ανάλυση της εμπειρίας που προέρχεται από τη διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής της συγκεκριμένης προσομοίωσης.

Η Ο.Ε.Φ.Ε. προτείνει μια κριτική  και ολική προσέγγιση στα εκπαιδευτικά δρώμενα στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα και όχι την αποσπασματική δημιουργία ευέλικτης προστατευτικής και συμπληρωματικής ζώνης στο κρατικό σχολείο.  Η ευελιξία χρειάζεται να χαρακτηρίζει την όλη εκπαιδευτική διαδικασία. Για ένα τέτοιο στόχο απαιτούνται στρατηγικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από την εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέχρι την ανάπτυξη σύχρονου και πολλαπλού εκπαιδευτικού υλικού. Απαιτείται επίσης συνεργασία μεταξύ θεσμών και δεν νομιμοποιείται κανενός είδους αποκλεισμός κοινωνικών εταίρων που διαθέτουν πείρα και επιδιώκουν να συμμετέχουν με υπευθυνότητα στο διάλογο για την παιδεία και στο στοίχημα για την κοινωνικο-οικονονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *